LIDMAATSCHAP

Aanvraag lidmaatschap toegetreden- en effectief lid

Lid worden van de Brugse Zeil- en Yachtclub


Als nieuw lid dien je een aanvraag als toegetreden lid in te dienen. Pas na drie jaar kun je een aanvraag doen om effectief lid te worden. Zie uitleg en formulieren hierna.
Formulier B aanvraag effectief lidmaatschap vind je onderaan deze pagina.


Als huidig lid: om uw gegevens te wijziging bij verandering van adres, gezinssituatie, e-mail of telefoon klik hier

A. Wie ?

Men kan zelfstandig lid worden van de Brugse Zeil- en Yachtclub vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Wanneer één van de ouders familielid is, kunnen alle gezinsleden evenwel reeds vanaf 8 jaar (familie)lid worden.


B. Hoe inschrijven en lid worden?

Door het invullen en doorsturen van het toepasselijk formulier èn door het betalen van het toepasselijk lidgeld, èn na aanvaarding door de raad van beheer, wordt men "toegetreden lid" van de Brugse Zeil- en Yachtclub.

Het lidmaatschap wordt effectief van zodra er wordt vastgesteld dat aan de voorwaarden werd voldaan en dat het lidgeld werd ontvangen.

Na goedkeuring door de RvB ontvangt u een schrijven met een vraag tot betaling, begeleid door een factuur.

Graag overschrijven op het nr. 775-5906273-61 van BZYC of IBAN BE62 7755 9062 7361 met melding Lidmaatschap en naam.

Elk lid is verzekerd en geniet van alle rechten en plichten binnen de club, doch maakt geen deel uit van de Algemene Vergadering van de V.Z.W. en geniet bijgevolg geen stemrecht.


C. Effectief lid

Een effectief lid heeft ook zeggenschap in het bestuur van de club.

Naast de gewone rechten en plichten van een toegetreden lid, is een effectief lid ook lid van de Algemene Vergadering en heeft daar stemrecht. (in het geval van familieleden geldt dit voor alle meerderjarigen onder de betreffende familieleden).

Elk toegetreden lid kan, na minstens drie kalenderjaren toegetreden lid te zijn geweest en zijn lidgeld daarvoor te hebben betaald, per 1 januari van het vierde jaar zijn kandidatuur als effectief lid indienen, door dit aan te vragen, daarin gesteund door twee effectieve leden van de vzw, waarvan minstens één bestuurslid is.

Na ontvangst van de aanvraag zal het bestuur, in haar eerst volgende vergadering, beslissen over het al dan niet aanvaarden van de kandidatuur als effectief lid. De beslissing van het bestuur geschiedt bij gewone meerderheid (bij staking van stemming heeft de stem van de Voorzitter de doorslag) en tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk.

Naast de stichtende leden die van rechtswege effectief lid zijn, geldt de voorgaande procedure als enige mogelijkheid om effectief lid te worden.


D.- Voorwaarden en jaarlijks lidgeld

1. Jeugdlid

 • Leden tot en met 17 jaar, of student.
 • Jaarlijkse bijdrage: 85 €

2. Volwassen lid

 • Leden Vanaf 18 jaar
 • Jaarlijkse bijdrage: 120 €

3. Familielid en ligplaatshouder

 • Minimum 2 personen van dezelfde familie
 • Maximum 5 personen van dezelfde familie
 • Jaarlijkse bijdrage: 195 €
 • Elke familie heeft één hoofdlid dat hetzelfde statuut heeft als een volwassen lid.
 • Wanneer een familie bestaat uit meer dan 5 leden, dan wordt vanaf het 6e lid een extra bijdrage van 15 € gerekend.
 • Jongeren > 18 j.die studeren en derhalve ten last van de ouders zijn kunnen in aanmerking komen als familielid.
 • Ligplaatshouders dienen zich aan te sluiten als familielid.

4. G-lid (https://www.sailability.be)

 • Jaarlijkse bijdrage: 87,5 € (30 € - introductieprijs tot eind 2021)
 • Familieleden gedomicilieerd op hetzelfde adres: 50 €

5. Verzekering

Alle leden zijn verzekerd bij het WWSV. (Wind & en watersport Vlaanderen)
Details betreffende deze polis kunnen worden bekeken op de website van WWSV: www.wwsv.be


E.- Aanvraag - formulieren

U kiest uit één van de twee onderstaande formulieren.

Het formulier A geldt als aanvraag om toegetreden lid te worden.

Het formulier B (aan te vragen) is bedoeld voor leden die minstens drie jaar toegetreden lid zijn, als aanvraag om effectief lid te worden. Per 1 januari van het vierde jaar kan een toegetreden lid zijn kandidatuur als effectief lid indienen, door dit aan te vragen via info@bzyc.be

De kandidaten ontvangen dan een link naar formulier B en sturen dit formulier door aan de Raad van Bestuur.

Deze aanvraag houdt in, naast alle persoonsgegeven, een duidelijke motivatie en achtergrond waarom betrokkene lid wil worden.

In het geval van formulier B dient de aanvraag ondersteund te worden door twee peters die effectieve leden zijn en waarvan minstens één een bestuurslid is.

De aanvragen wordt geëvalueerd en beoordeeld door de R.v.B.
Na een positieve beslissing worden de nodige documenten opgestuurd.
Na ontvangst van de documenten en betalingen, wordt de kandidaat ingeschreven bij de Vlaamse Yachting Federatie als lid van de BZYC.

Formulier A toegetreden lid

Factuur wordt opgemaakt op naam en adres en verstuurd naar uw e-mail adres. Check steeds uw spambox. 


Formulier B effectief lid

Dit formulier enkel invullen na drie jaar toegetreden lidmaatschap om dan effectief lid te worden. Per 1 januari van het vierde jaar kan een toegetreden lid zijn kandidatuur als effectief lid indienen, door Formulier B via deze link in te vullen en te versturen. Uw aanvraag wordt dan in de eerstvolgende Raad van Bestuur behandeld en bevestigd.